اگر می خواهید یک بج سینه تندیس پرچم تابلو بی کیفیت داشته باشید ما گزینه خوبی نیستیم !